• Ϊҳ | 
ʱ䣺20190718 13ʱ:07:21
ǰλ: ҳ » » ԭ »

ע

Ŵ  С ڣ2015-01-06  ߣչ  
ʾn m s dn tu s qi du yel h dsnmiosnptu xin m s dn tuftu j


n m sà dàn tu s qié du yelà h dìsnmiosnpútuó xin m sà dàn tufótuó jùzh siníshàn
.٤Ү.ڭ.дӾɪ
n m sà póbó tuó bó dìsà du pí bì n m sà dunánsnmiosnpútuó jù zh nánsu sh là pó ji
.Ӳ.F@ס..֪ૡᆪ.
sngqiénánn m lú j e luó hàn dunánn m s lú du b nuónánn m su jié lìtuó qié mínán
ɮ٤ૡ¬޺Fૡ¬ನૡɆo٤
n m lú j snmio qiédunánsnmio qiéb làdb du nuó nánn m tí pó lí si nnn m x tuó y
¬٤ૡ٤. ૡɪϤҮ.
pí dì ytuó là lí si nnsh b nú ji là hsu h su là mó tunánn m bá là h mó ní
Ү.ӆɪᲨū.҆ڭ.ڭ涆ĦૡްφڭĦ
n m yn tuó là yn m pó qié pó dì lú tuó là y w mó b dìsu x yè y n m pó qié pó dì
ӆҮ٤ŵۡ¬ӆҮĦۡҹҮ٤ŵ
nuó là y ná y b zh mó h sn mù tuó làn m x jié lì du y n m pó qié pó dìmó h ji là y
džҰҮĦڭ.ĽӆϤɆoҮ٤ŵ ĦڭȆҮ
dì lì b lá nà qié là pí tuó làb ná ji là y edì mù dì shmó sh nuó nípó x ní
؆o٤ӆ.ȆҮĿۡʬĦ.Ϥ
mó dá lì qié ná n m x jié lì du yn m pó qié pó dìdutu qiédu jù là y n m b tóu mó
Ħo٤ϤɆoҮ٤ŵۡ٤FㆪҮްͷĦ.
jù là yn m bá shé làjù là yn m mó ní jù là y n m qié shé jù là y
ㆪҮް^.ㆪҮĦㆪҮ٤^ㆪҮ
nm pó qié pó dìdì lì chá sh là x nà b là h là ná là shé yduò tu qiéduy
٤ŵۡۆo.䆪ǡڭ^ҮF٤Ү
n m pó qié pó dìn m emídu pó ydu tu qiéduy elà h dì snmiosnpútuó y
٤ŵۡްֶҮF٤ҮڭۡҮ
n m pó qié pó dì e chú pí y du tu qiéduyelà h dìsnmiosn pútuó yn m pó qié pó dì
٤ŵۡۻ@ҮF٤Ү ڭ Ү٤ŵ
pí sh shéy jù lú fèizhù lì yb là pó là shé yduò tu qiéduy n m pó qié pó dì
@ɳ^ҮㇴoҮㆪņ^ҮF٤Ү٤ŵ
sn b shbì duòsàlián nà làlá shé ydutu qiéduyelà h dì snmio snpútuó y
ʦѶࡡ.^ҮF٤ҮڭۡҮ
n m pó qié pó dì sh j ym nuó yèdutu qiéduyelà h dì snmio snpútuó y
٤ŵۡἦҰ.ĸҷF٤ҮڭۡҮ
n m pó qié pó dì là dàn nàj d là shé ydutu qiéduyelà h dìsnmiosn pútuó y
٤ŵۡ.^ҮF٤ҮڭۡҮ
dì piáo n m sà jié lì duyì tán póqié pódusà dàntuqié d siníshànsà dàn du b dá lán
ư.Ɇoࡡ٤Ŷࡡ.٤ɪ̡.
nm epó là shìdn b là dì yáng qí là sà là pó bù duji là hní jié là h jié ji là h ní
ްņlㆪ.熪Ų.҆ڭ҆ڭ.Ȇڭ
bálà bì dì ychì tuó ne ji là mì lì zhùb lì dàn là yníngjiélìsà là pópántuónuómù ch ní
φѵҮ.߳㡡Ȇ܆o oҮ.҆o ..Ŀ
sàlà pótù si zhàtù x fáb nà nfá là nízh d là shì dì nánjié là hsu h sà là ruò shé
.ͻɪ塡ͻϤ. ᡡʧϡɆڭ.ڭ^
pídu bng su nà jié lìe si zhàbìngsh dì nánnà ch chàdàn làruòshé b là sà tuó nà jié lì
.ɆoɪϡDzx^Ɇo
e si zhà nánmó h jié là h ruòshépídu bng sà nà jié lì sà pó sh d lú n pó là ruò shé
ɪϡĦڭ҆ڭ^.Ɇoᶼņ^
h lán tù x fánànzh nà sh níbì sh sh x dàn là ejí níwtuó jilà ruòshé
ͻϤ.ᡡɳ.Ϥ򆪡.Ȇ^
eb là shì du j làmó h blà zhànchí mó h dié dumó h dì shémó h shuìdu shépólà
ㆪӶ߆Ħڭㆪս֡ĦڭࡡĦڭ^Ħڭ˰^ņ
mó h bá là pán tuó làpó x n elì y du là pí lì jù zhshì pó píshéybá shé làmó l d
Ħڭφӆ.Ϥ㡡oҮo֪^Ү^.Ħ
pí sh lú dubóténg wngjibá shé làzhìhè nuó e zh mó là zhì pób là zhìdubá shélà shànchí
ᇴࡡȡ^.ƺǰڡĦ.ㆪʶࡡ^ó
pí sh là zhshàndushpí tí pób shì dus mó lú b mó h shuìduelì y du là mó h
ᆪڡȶ.@.ӶࡡĦĦڭ˰ࡡoҮĦڭ
pólà eb là bá shé là shngjilà zhìpóbá shé là jù mó lìjù lán tuó lìbá shé làhè sà duzh
ņㆪ^.̽҆š^Ħo ӆo^.
pídì yqiánzhnuó mó lì ji kù s mpó jié là du nàpí lú zh nà jù lì yyè là tù si ní shàn
Ү..Ħoȡĸ.Ɇǡ@ǾoҮ ҹɪ
pí zhé lán pómó ní zh bá shé làji nà ji b là pólú shé nà bá shé làdùnzhìzh shuìduzhji mó là
.Ħ ^.Ȳš^ǰ^. ˰.Ħ
chà sh sh b là pó yì dì yí dì m tuó là jié násu pí là chànjué fàn dyìn tù nàmó mó xi
xʬ.šĵۡĸӆɒ@㡡󶼡ӡ.ôôд
ڶ0553——0719
wxìn lì si ji náb lá sh x dusàdàntuqié d siníshànhxìn d lú yngzhn pó nà
ںţoɪҒϤࡡ.٤ɪ̡ţ¬Ӻհ
hxìnd lú yngx dn pó nà h xìnd lú yngb là si dìysn b chná jié làh xìn
ţ ¬ӺϤǡţ ¬ӺɪҮ..Ɇţ
d lú yngsà pó yàoch ji là chà suji là h ruòshépíténgbng sà nà jié là h xìn d lú yng
¬Ӻҩ.Ȇx涡҆ڭ^ڱ.Ɇţ¬Ӻ
zh d làsh d nánji là hsu h sà là nánpíténg bngsà nà là h xìn d lú ynglà ch
߶.ʬϡ҆ڭ.ڭϡڱ.džţ¬Ӻ
pó qié fànsà dán tu qié d si níshànb làdin shé jí lìmó h su h sà làbó shù su h sà là
٤.٤ɪ̡^oĦڭڭڭ.
shì lì shjù zh su h sà ní dì lì ebì tí shì pó lì duzhàzhà yngjimó h bá shélú tuó là
҆oɳ֪ڭۿņoࡡȡĦڭ^.ӆ
dì lìpú pó nà màn chá làw xìn su xì dì bó pó d mó mó yìn tù nà mó mó xi
ۆoǡ膪ںţϤ۱Ŷôôӡôôд
0719——1102
là shé pó yè zh là bá yè eqí ní pó yè w tuó ji pó yèpí sh pó yèsh sàdu là pó yè
^ҹҹoҹҹɳҹҹ
pó là zhuójié là pó yè tù si ch pó yèe sh n pó yèe ji làmì lì zh pó yè
ņɆҹͻɪҹҹȆ.܆oҹ
tuó là ní bù míjiànbqié btuó pó yè w là ji pó du pó yèlàshé tánchá pó yènuó qié pó yè
ӆᲿֽ.٤ҹچŶҹ^̳ҹ٤ҹ
pítiáo dàn pó yès b là ná pó yè yàoch ji là hlà ch sji là h bì lì du ji là h
ҹղҹҩ҆ڭ˽.҆ڭφo.҆ڭ
pí sh zh ji là h bùdu ji là hji pánchá ji là h b dn nà ji là hjizhà b dn nà
.҆ڭ҆ڭ̲.҆ڭ.҆ڭ岹.
ji là h xqián dùji là hè eb x mó làji là hèw tán mó tuó ji là h chyè ji là h
҆ڭϤɶ.҆ڭϤĦ.҆ڭ̴Ħ.҆ڭҹ҆ڭ
x lìpó dìji là hshèdu h lì nánji pó h lì nánlú dì làh lì nánmángsu h lì nán
oŵ.҆ڭڭoϡڭoϡ؆.ڭoϡæڭo
mítuóh lì nánmó shé h lì nánshédu h lì n shì bdu h lì nánpí du h lì nán
ڭoϡĦ^ڭoϡ^ڭoŮӱȶڭoϡڭo
pó du h lì náne sh zhh lì n zhìdu h lì ndìshàn sà píshànsà pó ji là h nán
Ŷڭoϡ.ڭoŮʶڭoŮ@̡Ž҆ڭ
pí tuó y shé chntuó yè míj làyè mí b lì bá là zhjiqì lì dn
ҹ^.ҹ֡ҹ֡oφ.o
pí tuó y shé chntuó yè míj làyè míchá yn ní qì lì dn
ҹ^.ҹ֡ҹ֡.o
pí tuó yè shé chntuó yè mí j làyè mí mó h bsh b dàn yèlú tuó làqì lì dn
ҹ^.ҹ֡ҹ֡Ħڭҹӆ.o
pí tuó y shé chntuó yè míj làyè mí nuó l yè náqì lì dn
ҹ^.ҹ֡ҹ֡džҹ.o
pí tuó y shé chntuó yè míj làyè mídànduqié lú chá xqì lì dàn
ҹ^.ҹ֡ҹ֡٤.o
pí tuó y shé chntuó yè míj làyè mímó h ji là mó dàn lì qié ná qì li dàn
ҹ^.ҹ֡ҹ֡ĦڭȆ.Ħo٤.o
pí tuó yè shé chntuó yè míj làyè míji b lì jiqì lì dàn
ҹ^.ҹ֡ҹ֡Ȳo.o
pí tuó y shé chntuó yè míj làyè míshé yè jié làmó dù jié làsà pó là tu su dá nàqì lì dàn
ҹ^.ҹ֡ҹ֡^ҹɆ.ĦɆņ涴.o
pí tuó yè shé chntuó yè míj làyè mízh du làpó qí nqì lì dàn
ҹ^.ҹ֡ҹ֡͆..o
pí tuó yè shé chntuó yè míj làyè mípí lì yángqì lì zh
ҹ^.ҹ֡ҹ֡o.o֪
nàntuó j sh làqié ná b dìsu x yèqì lì dàn
Ӽɳ.٤ۡҹ.o
pí tuó yè shé chntuó yè míj làyè mínà ji nàsh là pó náqì li dàn
ҹ^.ҹ֡ҹ֡ǽ.ᆪŒ.o
pí tuó yè shé chntuó yè míj làyè mí a luó hànqì lì dàn
ҹ^.ҹ֡ҹ֡޺.o
pí tuó yè shé chntuó yè míj làyè mípí du là qiéqì lì dàn
ҹ^.ҹ֡ҹ֡٤.o
pí tuó yè shé chntuó yè míj làyè mí bá shé là b njù x yèjù x yè ji dì b dìqì lì dàn
ҹ^.ҹ֡ҹ֡^ ҹ.ҹȵذ.o
pí tuó yè shé chntuó yè míj làyè mí là ch wngpó qié fànyìn tù nàmó mó xi
ҹ^.ҹ֡ҹ֡衡٤ӡ.ôôд
Ļ1102——1348
pó qié fànsà dàndub dá là n m cuì d dì ex dunà là là ji b là póx p zhà
٤.򆪡޴ⶼۡϤ.džȡ.Ϥ
pí ji sà dàndub dì lì shí fó làshí fó làtuó là tuó làpín tuólàpín tuólà chntuóchntuó
.ۆoʲ.ʲӆӆƵӆ.Ƶӆ.
h xìn h xìn pàn zhàpànzhàpànzhà pànzhàpànzhàsu h x x pàne móu ji y pàn
ţţ塡塡ڭIJҮ
eb là tí h du pànpó là b là tuó pànesù làpí tuó là b ji pànsà pó tí pí bì pàn
ڭņ؆.ӆ.@
sà pó nà qié bì pànsà pó yàoch bì pànsà pó qián tà pó bì pànsà pó b dn nà bì pàn
٤ҩŸűŲDZ
jizhà bdn nà bì pànsà pó tùláng zhdì bì pànsà pó tù sèblíqì si dì bì pàn
岹DZͻ׵۱ͻɬȿ.ɪ۱
sà pó shí pó lì bì pàn sà pó eb x mó líbì pàn sà pó sh là pó ná bì pànsà pó dì dì j bì pàn
ʲņoŰϤôᆪŒŵصۼ
sà pó dàn mó tuójì bì pànsà pó pí tuó ylà shì zh lí bì pànshé yè jié làmó dù jié là
ĦӼ̱Ү.ڿ^ҹɆ.ĦɆ
sà pó làtu sutuó j bì pànpí dì yèzh lì bìpànzh d làfù qí n bì pàn bá shé làjù mó lì
ņӼҹ.چo߶.^.Ħo
pí tuó yèlà shì bì pànmó h blà dngyáng yìqí lì bì pàn bá shé là shngjiélàyè b là zhàng qí
ҹ.ıĦڭ.V Ȇo^.Ɇҹ.
là shé y pànmó h ji là yèmó h mò dàn lì ji nán m sujié lìdu yèpàn bìsi ná bì yè pàn
^ҮĦڭȆҹĦڭĩoȒɆoҹɪҷ
bó là h móu ní yè pàneqí ní yè pàn mó h jié lì yèpànjié là tánchí yèpànmiè dànlì yè pàn
ڭIJҷҷĦڭɆoҷɆ̴ҷoҷ
lào dànlì yèpànzh wénchá yèpànjié luólà dànlì yè pànji b lì yè pàn edì mù zhì du
oҷIJҷ߆oҷȰoҷĿʶ.
jish mósh nuópó s n yè pànyn jí zhìsà du póxi mó mó yìn tù nàmó mó xi
ʬĦǡ˽ҷݼʡдôôӡ.ôôд
1348——1721
tù sizhà zhìdue mò dàn lì zhìdu w shé h làqié pó h là lú dì là h là pó su h là
ͻɪʶࡡĩoʶࡡ^ڭ٤ڭ؆ڭڭ
mó shé h làshé du h làshì bì du h làbá lüè yè h làqiántuó h làbù sh b h là
Ħ^ڭ^ڭӱѶڭҹڭڭʷڭ
p là h làpó xi h làb b zhìdutù si zhà zhìdulàotuó là zhìduyàoch jilà h
Ćڭдڭ㲨ʶࡡͻɪʶࡡӆʶࡡҩ҆ڭ
là chà su ji là h bì lì duji là h pí sh zh ji là hbù du ji là h
x.҆ڭտ.҆ڭ.҆ڭ҆ڭ
ji pánchá ji là hx qiántuó ji là h w dàn mó tuó ji là hch yè ji là h
̲.҆ڭϤ.҆ڭĦ.҆ڭҹ҆ڭ
eb sà mó làji là hzhái q gé chá qí níji là h lì fó dìji là hshé mí jiji là h
Ħ.҆ڭլР..҆ڭo.҆ڭ^.҆ڭ
sh jù níji là hlotuó là nándì ji ji là he lán póji là hqián dù b ní ji là h
.҆ڭӆѵ.҆ڭ.҆ڭɶȲ.҆ڭ
shí fá là ynji xjizhuìdì yàojidá lì dì yàojizh tù tu jiní tíshí fá là
ʲܧȡ׹ҩȡҩȡͻȡ.ʲ
bì shnmóshí fá là bó d jibí d jishì lì si mì jisu n b dì jisà póshí fá là
Ħ.ʲȡǵȡҿɪȡȡʲ
shì lú jí dì mò tuó pí dá lúzhìjiàneq lú qiánmu qié lúqiánjié lì tù lú qián
҇ۡĩ@ƽ粇ǯĿ҇ǯɆoͻǯ
ji là hji lánjié ná shlándàndu shlánqì lì yè sh lánmò mò sh lánbá lì shìpó sh lán
҆ڭ.ɒoҹĩôφo
bì lì sizhà shlánwtuó là shlánjiézh shlánbá x dì shlán w lú shlánchángqiéshlán
ɪӆ֪Ϥ٤
hè x du shlánbá tuó shlánsufángyàngqié blà zhàngqiéshlánbù du bìduchá chá qí ní
Ϥ涷٤.ㆪ٤Ѷ߲衡
shí pó làtuó tù lú jijiàndu lú jízh pó lù du písà b là h ling qié
ʲņͻȡ͇֪·ㇴڭ٤
shsh dàn làsu nà jié làpí sh yù jieqí níw tuó ji mò là pí là jiànduòlà
ɳ򆪡Ɇɳȡ.ȡĩ@F
eji là mì lì du dànlin bù ji dì lì là zhàbì lì si zhìjisà pó nà jù là
Ȇ܆o.ȡ塡цoɪȡǾㆪ
sì yn qié bì ji là lì yàoch dàn là chúmò là shìfèidìshàn su pí shànx dàn dub dá là
٤.҆oҩ.ۻĩ.͵.@̡Ϥ.
mó h bá shé là siníshnmó h b lài zhàngqílányè b tù tuó shyù shé nuóbiàn dálì nú
Ħڭ^ɪ̡Ħڭҹͻ.^ǡ
pí tuó ypántán ji lú mídì shú pántán ji lú míb là pítuópántán ji lú mídu zhí tu
Ү.ȇ֡.ȇ֡ㆪ.ȇֶ֡
nnàlìpí sh típí là bá shé làtuó lìpántuó pántuó nbá shé là bàng ní pàn
ǿᡡ@^ӆo㡡^.
hxìn d lú yng pànsu pó h
ţɯڭ
 
 
[ ]  [ ղ ]  [ ߺ ]  [ ӡ ]  [ Υٱ ]  [ رմ ]